Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση συνθηκών και υποδομών για τη μετάβαση της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές: η διερεύνηση, η ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπων εργαλείων και διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, σε φυσικό και διαδικτυακό χώρο, σε τοπική και εθνική κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό το έργο σκοπεύει στην:

1) Έρευνα δράσης για τη δημιουργία νέας γνώσης, νέων βιωμάτων δημοκρατίας που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση της  ρητορικής μίσους.

2) Ενίσχυση ικανοτήτων ατόμων και κοινοτήτων για συλλογική διαχείριση αλλαγών.

3) Σύνδεση εργαλείων και μεθόδων φυσικού και διαδικτυακού χώρου για την συμμετοχική διακυβέρνηση και την ουσιαστική ενεργοποίηση των πολιτών, περιορίζοντας το ψηφιακό χάσμα.

4) Ανάπτυξη κοινωνικής διπλωματίας για την άρση του θεσμικού αποκλεισμού της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα, την ανάδειξη του δημοκρατικού ελλείμματος και της αναγκαιότητας ενός Νέου Συντάγματος.

5) Συγκρότηση διακρατικής κοινότητας υποστηρικτών για το έργο και την ευρύτερη αποστολή των εταίρων για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας για τη Δημοκρατία και την Πολιτική Επιστήμη στην Αθήνα.

Θέλουμε τις ιδέες σας.