Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Το έργο προκύπτει μέσα από τη συνεργασία τριών οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που συνθέτουν και αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους για να ενισχύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο δράσεων για την πολιτική καινοτομία. Κατά το διάστημα Οκτώβριος 2014 – Μάιος 2015 θέτουμε σε πειραματική εφαρμογή σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας καινοτόμες διαδικασίας και εργαλεία, εστιάζοντας στον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Θέλουμε τις ιδέες σας.